تایید مدارک سازمان مدیریت صنعتی

سازمان WES یا World Education Services  یک سازمان غیر انتفاعی با ۳۰ سال سابقه در ارزشیابی مدارک بین المللی است.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یکی از ۱۸ وزارتخانهٔ دولت ایران و مسؤول انسجام بخشیدن به امور اجرایی، سیاستگذاری نظام علمی، تحقیقاتی و فناوری ایران است. منصور غلامی مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده دارد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در ۸ تیر ۱۳۹۰ و تصویب شورای نگهبان در ۱۲ تیر در راستای طرح کوچک سازی دولت با ادغام دو وزارتخانهٔ صنایع و معادن و بازرگانی تشکیل گردید.