عنواننوع دورهساعت آموزشیطول دوره به ترمطول دوره سالتعداد واحد درسیتکمیل فرم
Post DBAبین المللی6402 ترم1 سال
Post DBA به زبان فارسیاختصاصی سازمان مدیریت صنعتی4903 ترم1.5 سال
Post DBA به زبان فارسیاختصاصی سازمان مدیریت صنعتی4903 ترم1.5 سال