عنوانمدت دورهزمان برگزاریشهریهنوعوضعیت
مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر مالی35ساعتدر شرف اجرا15.000.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام
دوره جامع پرورش مدیر عامل حرفه ای در کلاس جهانی12 کارگاه و 2 کمپ شبانه روزیدر شرف اجرا350.000.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام
مدیریت رفتار سازمانی12 ساعتدر شرف اجرا9.000.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام
برنامه ریزی تولید12ساعتدر شرف اجرا10.000.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام
مدیریت کارخانه80 ساعتدر شرف اجرا60.000.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام
کارگاه تشریح مدل تعالی سازمانی16 ساعتدر شرف اجراحضوریدرحال ثبت نام