عنوانمدت دورهزمان برگزاریشهریهنوعوضعیت
دوره اصولی بازاریابی32 ساعتدر شرف اجرا12.000.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام
دوره بازاریابی و فروش64 ساعتدر شرف اجرا25.000.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام
دوره اصول فنون و مذاکره12 ساعتدر شرف اجرا8.500.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام
دوره آموزشی فروش بینهایت3 ماهدر شرف اجرارایگانحضوریدرحال ثبت نام
دوره جامه مدیریت بازاریابی و فروش بازاریابی220 ساعتدر شرف اجرا80.000.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام