عنوانمدت دورهزمان برگزاریشهریهنوعوضعیت
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی24 ساعتدر شرف اجرا12.000.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام
نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم آسیا24 ساعتدر شرف اجرا12.000.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام
دادرسی مالیاتی12 ساعتدر شرف اجرا8.500.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام
تربیت کارشناس حسابداری214 ساعتدر شرف اجراحضوریدرحال ثبت نام
اظهارنامه مالیاتی12 ساعتدر شرف اجرا8.500.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام
دوره آموزشی حسابداری پیمانکاری32 ساعتدر شرف اجراحضوریدرحال ثبت نام
دفاتر نویسی8 ساعتدر شرف اجرا8.500.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام
حسابداری مالیاتی24 ساعتدر شرف اجرا9.000.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام