عنوانمدت دورهزمان برگزاریشهریهنوعوضعیت
دوره جامع تجارت و بازرگانی60 ساعتدر شرف اجرا45.000.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام
تجارت الکترونیک12 ساعتدر شرف اجرا10.000.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام
آشنایی با قرارداد های بین المللی12 ساعتدر شرف اجرا9.000.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام
حق العملکاری ، امور گمرکی و ترخیص کالا
24 ساعتدر شرف اجرا12.000.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام