عنوانمدت دورهزمان برگزاریشهریهنوعوضعیت
میکروتیکMTCNA50در شرف اجرا15.000.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام
CCNA50در شرف اجرا30.000.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام
امنیت شبکه فورتی گیت12 ساعتدر شرف اجرا20.000.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام