عنوانمدت دورهزمان برگزاریشهریهنوعوضعیت
دوره تربیت کارآفرین نوجوان – T MBA120 ساعتدر شرف اجرا80.000.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام