عنوانمدت دورهزمان برگزاریشهریهنوعوضعیت
کاربر ICDL 1 , 2 ویژه نوجوانان75 ساعتدر شرف اجرا12.000.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام
کاربرد اکسل در بازار کار32 ماهدر شرف اجرا11.000.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام
کاربر icdl 1 , 2130 ساعتدر شرف اجرا17.000.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام