عنوانمدت دورهزمان برگزاریشهریهنوعوضعیت
دوره جامع فن بیان ، سخنوری و اجرا50 ساعتدر شرف اجرا25.000.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام
دوره فن بیان کودکان (ویژه گروه سنی 9 تا 11 سال)15 ساعتدر شرف اجرا5.000.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام
دوره فن بیان نوجوانان (ویژه گروه سنی 12 تا 17 سال)15 ساعتدر شرف اجرا5.000.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام