عنوانمدت دورهزمان برگزاریشهریهنوعوضعیت
راهنمایان بوم گردشگری داخلی439 ساعتدر شرف اجرا33.750.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام
راهنمایان بوم گردشگری بین المللی536 ساعتدر شرف اجرا41.250.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام
راهنمای فرهنگی داخلی (تورلیدری)
389 ساعتدر شرف اجرا32.500.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام
راهنمای فرهنگی بین المللی (تورلیدری)486 ساعتدر شرف اجرا40.625.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام
مدیریت فنی321 ساعتدر شرف اجرا27.500.00 ريالحضوریدرحال ثبت نام
مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری184 ساعتدر شرف اجرا27.500.00 ريالحضوریدرحال ثبت نام