عنوانمدت دورهزمان برگزاریشهریهنوعوضعیت
دوره MBA یکساله368 ساعتدر شرف اجرا1.000.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام
دوره Mini MBA (اصول بازاریابی)32 ساعتدر شرف اجرا12.000.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام
دوره Mini MBA (مدیریت استراتژیک)32 ساعتدر شرف اجرا12.000.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام