عنوانمدت دورهزمان برگزاریشهریهنوعوضعیت
تربیت متخصص پایتون(صفر تا صد)200 ساعتدر شرف اجرا87.000.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام