عنوانمدت دورهزمان برگزاریشهریهنوعوضعیت
کنترل پروژه با نرم افزار MS-Project
24 ساعتدر شرف اجرا18.000.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام
کنترل پروژه با نرم افزار Primavera
24 ساعتدر شرف اجرا18.000.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام