عنوانمدت دورهزمان برگزاریشهریهنوعوضعیت
مجموعه کارگاه های توانمند سازی والدین4 کارگاهدر شرف اجراحضوریدرحال ثبت نام
رباتیک ترم 212 ساعتدر شرف اجرا6.000.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام
رباتیک ترم 316ساعتدر شرف اجرا6.000.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام
خوشنویسی با خودکار16ساعتدر شرف اجرا7.500.000حضوریدرحال ثبت نام