همراه با برگزاری آئین افتتاحیه دوره DBA نوبت ششم سازمان مدیریت صنعتی همدان، نخستین ماژول ترم اول آموزشی با عنوان نگرش تحلیلی بر اقتصاد ایران با حضور دکتر کامران سریرافراز برگزار گردید؛