سازمان مدیریت صنعتی همدان

آموزش فنون و مهارت های مدیریت به منظور توسعه مدیریت علمی در سازمان ها

مشاوره و کمک به سازمان های دولتی و خصوصی به منظور بهبود سیستم ها و روش های مدیریت

تحقیق و توسعه دانش مدیریت و کمک به مدیران و سیاستگذاران در یافتن کمبودها و تنگناهای اجرایی طرح


اخبار و رویداد ها

دپارتمان ها